• Prof. (Dr.) J.V. Vaishampayan, Vice Chancellor, CSJMU
  (07 Apr 2016)
 • Prof. Prashant K. Saraswat, University of Utah, USA
  (17 Nov 2015)
 • Prof. (Dr.) K. B. Naik, Dean, APJAKTU
  (17 Nov 2015)
 • Dr. Awadh Dubey
  (22 Nov 2014)
 • Prof. A. K. Chaturvedi, IIT Kanpur
  (12/03/2014)
 • Prof. D. S. Yadav, I.E.T
  (11/02/2014)
 • Prof. Mainak Chaudhari, IIT Kanpur
  (22/12/2013)
 • Prof. A. Bhattacharya, IIT Kanpur
  (15/10/2013)
 • Prof. Jagannatham, IIT Kanpur
  (07/09/2013)
 • Prof. A. R. Harish, IIT Kanpur (right in image)
  (02/09/2013)

© Copyright 2013
MPGI

Offices Kanpur, Lucknow, New Delhi, Jaipur